DOTYCZY NABORU 2022

przez Promyczek
Odsłony: 17

Informujemy Państwa,że nabór do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116,

rusza 5 maja  i  potrwa do 20 maja. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W tegorocznym naborze niestety nie będzie miejsc dla dzieci urodzonych:

od lipca do grudnia 2020 roku oraz od stycznia do końca lutego 2021

Deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w żłobku

przez Promyczek
Odsłony: 51

WAŻNE !!!

Informacja dotyczy dzieci z Grupy 0, Grupy I oraz Grupy II (z rocznika 2020 i 2021).

 

W dniach od 14 lutego do 25 lutego należy wypełnić

Deklarację kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

Dokument należy wygenerować poprzez stronę internetową żłobka wchodząc w zakładkę REKRUTACJA.

 

Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy dostarczyć do biura żłobka

w nieprzekraczalnym terminie

do 25 lutego do godz. 14:00.

 

Brak złożonej Deklaracji świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w żłobku

w nowym roku szkolnym 2022/2023.

 

Formularz Deklaracji dostępny będzie od 14 lutego !

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy , Świadczenie wychowawcze 500+ - informacje dla rodzców

przez Promyczek
Odsłony: 36

Szanowni Państwo, przekazujemy materiały informacyjne związane z kampanią

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.

Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.

Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.

Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

 • opiekunem faktycznym dziecka,
 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

 • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
 • gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.


Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.

Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.:

 • SW-O – jeśli jesteś opiekunem faktycznym dziecka, opiekunem prawnym, sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r.,  ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Możesz złożyć wiosek SW-O i SW-D tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

 • matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

 • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca, gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.

Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.

 


Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.

Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:

 • dziecko nowo narodzone - od 1 stycznia 2022 r.,
 • dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
 • swój bank – jeśli masz numer PESEL.

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie, do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie. Jeśli złożysz wniosek po terminie, otrzymasz kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.


Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości: •  500 zł przez 24 miesiące albo

 • 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. 

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

W sprawie RKO otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.

RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez:


 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
 • swój bank – jeśli masz numer PESEL.

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy  chcesz otrzymywać  świadczenie w wysokości: •  500 zł przez 24 miesiące albo

 • 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. 

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

W sprawie RKO otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Bal karnawałowy

przez Promyczek
Odsłony: 52

13 stycznia 2022 (czwartek) odbędzie się

BAL KARNAWAŁOWY.

Prosimy o przygotowanie kostiumów dla dzieci.

W tym dniu przewidziana jest sesja zdjęciowa dla dzieci

zorganizowana przez firmę Photos Family, wybraną przy udziale Rady Rodziców.

Życzenia

przez Promyczek
Odsłony: 55

Szanowni Rodzice

życzymy Wam Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary i szczęścia.

 Dyrekcja i Pracownicy filii Żłobka Miejskiego Nr 1

MIKOŁAJKI

przez Promyczek
Odsłony: 68

W poniedziałek 6 grudnia odwiedzi nas Mikołaj!

Prosimy o ubranie dzieci na czerwono.

Czapeczki mikołajkowe mile widziane:)

PRZERWA URLOPOWA

przez Promyczek
Odsłony: 57

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że przerwa urlopowa w Żłobku Miejskim Nr 1 Filia

w przyszłym roku potrwa od 1 lipca do 31 lipca  2022 r.

Informacja o koncercie

przez Promyczek
Odsłony: 54

Informujemy, że 10 października o godzinie 10:00 odwiedzą nas artyści z Biura Koncertowego
i zaprezentują naszym Milusińskim muzyczną opowieść "O smoku".

Zajęcia dodatkowe

przez Promyczek
Odsłony: 58

Od listopada rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla grup III i IV.

 • Zajęcia rytmiczno-taneczne prowadzone przez instruktorów z "Krainy Tańca" odbywają się we wtorki o godz. 8:30 i 11:40.
 • Język angielski prowadzony przez lektorów ze "Stacji Edukacja" odbywa się w piątki o godz. 10:15 i 10:35.

Zebranie organizacyjne

przez Promyczek
Odsłony: 67

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Was na krótkie zebrania organizacyjne, które z uwagi na obowiązujące obostrzenia odbędą się w różnych terminach w naszej filii:
grupa I - 11.10 godz. 15:30
grupa II - 12.10 godz. 15:30, 16:00*
grupa III - 13.10 godz. 15:30, 16:00*
grupa IV - 14.10 godz. 15:30, 16:00*
* Prosimy o zapisanie się u opiekunek na wybraną przez Państwa godzinę.

Zajęcia dodatkowe

przez Promyczek
Odsłony: 67

Drodzy Rodzice!

Planujemy wprowadzić zajęcia dodatkowe dla dzieci z grup III i IV.

 • Zajęcia rytmiczno - taneczne prowadzone przez instruktorów  z " Krainy Tańca".
 • Język angielski prowadzony przez lektorów ze "Stacji Edukacja".
 • Koncerty i muzyczne spotkania dedykowane najmłodszym dzieciom prowadzone przez Lubuskie Biuro Koncertowe.

Informacje na temat ofert zostaną wywieszone przy salach.

 W tym roku będzie nawiązana współpraca z psychologiem dziecięcym. Z porad będą korzystać nasi podopieczni oraz ich rodzice.

Informacja na temat odpłatności

przez Promyczek
Odsłony: 78

Drodzy Rodzice!

Na podane przez Was dane - numer telefonu/adres mailowy przesłane zostały informacje dotyczące płatności za miesiąc wrzesień.

W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt pod numerem: 516 666 903.

Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka wnosimy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia miesiąca,

następującego po miesiącu udzielonych świadczeń przez Żłobek

dokonując wpłaty wymaganej kwoty na konto bankowe nr:

48 1020 4027 0000 1902 1624 3230

W tytule płatności podajemy: FILIA, imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

Spotkanie na filii

przez Promyczek
Odsłony: 67

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy Was na krótkie spotkania organizacyjne w filii naszego żłobka

w piątek 17 września w godz. 12:00-15:00.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania odbędą się w mniejszych grupach.

Informacja o godzinach spotkań została przesłana w dniu wczorajszym na podane przez Państwa adresy mailowe.

Prosimy o sprawdzenie maili i w razie braku wiadomości kontakt z naszym biurem pod numerem: 516 666 903.

Wiadomość dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do filii.

przez Promyczek
Odsłony: 99

Szanowni Państwo,

Prosimy o wygenerowanie umowy oraz klauzul RODO, zapoznanie się z dokumentami, podpisanie i zaparafowanie każdej ze stron umowy oraz dostarczenie do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul Wandy 29. Podpisane dokumenty prosimy wrzucać do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.