Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w Zielonej Górze

Miasto Zielona Góra / Żłobek Miejski nr 1 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w Zielonej Górze”

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 96 nowych miejsc opieki na terenie miasta Zielona Góra.

Realizacja projektu umożliwi wzrost aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt ułatwi powrót na rynek pracy:

- osobom bezrobotnym i biernym zawodowo oraz

- osobom pracującym, zamierzającym powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich.

Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Filii Miejskiego Żłobka nr 1 w Zielonej Górze, który powstanie w budynku przy Al. Wojska Polskiego 116. Projekt obejmie wykonanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku żłobka i placu zabaw uwzględniających potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Placówka zostanie wyposażona w meble, zabawki, pomoce edukacyjno - dydaktyczne, plac zabaw oraz urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Nowoutworzona placówka wesprze procesy wychowawcze i edukacyjne dzieci poprzez wysoką jakość oferty opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, ponadto wesprze ich rozwój psychofizyczny.

Całkowita wartość projektu: 4 628 150,86 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 933 928,23 PLN

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy, Działanie: 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.