Ubezpieczenia NNW dzieci

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Zielona Góra dnia 05.09.2018r.

PROPOZYCJA  WARUNKÓW  UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Ubezpieczyciel:

INTERRISK TU S.A. VIENNA INCERANCE GROUP ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

UL. KROŚNIEŃSKA 14, 65-625 ZIELONA GÓRA

www.interrisk.pl

Nr Polisy:  EDU-A/P 051684

Suma ubezpieczenia: 24.000 zł w przypadku 100% trwałego uszczerbku lub śmierci

Okres ubezpieczenia: 01.09.2018 – 31.08.2019

Składka za 12 miesięcy: 42,00 zł

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS   zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 (późniejsze zmiany - wymogi RODO) Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 r. OWU dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie placówki oraz na stronach internetowych Żłobka Miejskiego nr 1 Górze oraz na stronach ubezpieczyciela: www.interrisk.pl.

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

  1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% S
  2. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - do 30% SU
  3. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowo 1% SU
  4. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo 10% SU
  5. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowo 10% SU
  6. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie - jednorazowo 1% SU
  7. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - jednorazowo 1% SU
  8. Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stwów - zgodnie z tabelą nr 5 OWU
  9. Zatrucie gazami, bądz z trytułu porażenia prądem lub piorunem - 5% SU
  10. Ukszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum 1 wizyty kontrolnej - 1,5 % SU

Zakres  ubezpieczenia został  rozszerzony  o następujące klauzule dodatkowe:

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień -50% SU - SU 2 000 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) SU 9 500 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) SU 10 000 zł

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku NW - 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU – SU 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby                                                                     SU 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 20% SU- SU 5 000 zł w tym rehabilitacja 5 000 zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku NW - 2% SU 5 000 (100zł)

Zgłaszanie szkód:

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien zawiadomić  InterRisk TU S.A. o zajściu zdarzenia nie później niż 14 dni od daty wypadku.  Zgłoszenia szkody można dokonać:

    Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk
    Internetowo – poprzez stronę internetową
    E- mailowo – szkody@interrisk.pl
    Listownie – wysyłając na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Nowakowskiego 22
00-668 Warszawa