Ubezpieczenia NNW dzieci

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Zielona Góra dnia 26.08.2021r.

PROPOZYCJA  WARUNKÓW  UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ubezpieczyciel: COMPENSA VIENNA INCERANCE - www.compensa.pl

Suma ubezpieczenia: do 100.000 zł

Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 – 31.08.2022

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - dokument w wersji elektronicznej do pobrania poniżej. OWU dostępne są także w wersji papierowej w sekretariacie placówki Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze oraz na stronach internetowych ubezpieczyciela: www.compensa.pl.

Do ubezpieczenia można przystąpić poprzez wpłatę składki w wysokości 44 zł

w nieprzekraczalnym terminie potwierdzenia wpłaty do 15 października 2021 na konto:

Lubuskie Centrum Ubezpieczeń Justyna Kulczyńska

ul. Fryderyka Chopina 9

65-031 Zielona Góra

Bank Pekao S. A.: 60 1240 6843 1111 0010 6788 7342

Tytuł przelewu: POLISA NNW NR 184/001064777, Imię i Nazwisko dziecka

Uiszczenie wpłaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższego oświadczenia, które Rodzic zobowiązany jest podpisać

(druczek dostępny u opiekunek na grupach)

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz wyrażeniem przeze mnie zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczenia otrzymałem/am Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne V 184 zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 r., zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 24 kwietnia 2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku. Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne V 184 dostępne również na stronie internetowej www.compensa.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu "Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych" Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą.

Zgłaszanie szkód:

Przygotuj dane Twojej polisy ubezpieczeniowej, dane uczestników zdarzenia oraz dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia, a w przypadku NNW szkolnego zaświadczenie z pieczęcią szkoły, po czym zgłoś szkodę za pomocą:

  • Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze
  • Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00)
  • drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl

Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody.

Pamiętaj! Im szybciej otrzymamy zgłoszenie dotyczące Twojej szkody, tym szybciej będziemy w stanie Ci pomóc.