Warunki ubezpieczenia dzieci od NNW

przez Promyczek
Odsłony: 46

 

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Ubezpieczyciel: Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

 

Nr Polisy: 184/001041839

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW i 26.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021

 

Składka za 12 miesięcy: 44,00 zł

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku

 

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

  1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 26 000 zł
  2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 13 000 zł.
  3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)
  4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10.000 zł.
  5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
  6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

     zdrowiu – 150 zł

  1. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW- do 10 000 zł.
  2. zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.
  3. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł.

10.Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia – do 8 000 zł.

Klauzula 2- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 50 zł/dzień (limit 2 250 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 10 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

- 10 000 zł

Klauzula 10-dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- Bezpieczne dziecko w sieci -2 zgłoszenia

 

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

 

Zgłaszanie szkód:

 

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 

 

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A) Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

E- mailoworoszczenia@compensazycie.com.pl

 

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa