Wznowienie działalności placówki.

przez Promyczek
Odsłony: 166

PILNE !!!

Uwaga Rodzice, od środy 6 maja 2020r. placówka wznawia działalność. Skrócone będą godziny pracy żłobka od 6:30 do 16:00.

Prosimy Państwa o zadeklarowanie drogą e-mailową: zlobek1@zielona-gora.pl lub SMS tel. 513 711 618 chęci posłania dziecka do żłobka.

Informację należy przesłać do 4 maja br. do godz. 12:00.

Dzieci osób, które nie zgłoszą deklaracji do wyznaczonego terminu nie będą przyjęte do żłobka!

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące unikania organizowania większych skupisk jak również branie pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa apel!

Jeżeli istnieje możliwość to prosimy o pozostawienie dzieci w domach.

wyniki naboru

przez Promyczek
Odsłony: 248

UWAGA RODZICE!

Wyniki naboru można sprawdzić wchodząc na swoje konto poprzez login i hasło, które zostało wygenerowane dla Państwa w czasie drukowania wniosku.

Wiadomość dotycząca wyników naboru narok 2020/2021.

przez Promyczek
Odsłony: 344

UWAGA RODZICE!

DOTYCZY WYŁĄCZNIE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

Od 15 IV do 30 IV 2020r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do

żłobka poprzez wysłanie SMS na numer telefonu: 513 711 618 lub e-mail: zlobek1@zielona-gora.pl

wpisując treść: potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do żłobka, nazwisko i imię dziecka, data

urodzenia, pesel, nazwisko imię rodzica.

Podpisywanie umów odbędzie się w terminie późniejszym , o którym poinformujemy .

Brak potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do żłobka do 30 kwietnia 2020r. łączy się ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Dzieci nie zakwalifikowane, będą umieszczone na listach rezerwowych do poszczególnych grup.

Czytaj więcej

Zajęcia dydaktyczne w domu.

przez Promyczek
Odsłony: 194

MY SIĘ W DOMU NIE NUDZIMY

CZYLI KREATYWNI RODZICE - KREATYWNE DZIECI.

 

Współczesne i nowoczesne żłobki oferują maluchom szerokie spektrum różnych zajęć

i starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

W tym trudnym, skomplikowanym czasie chcemy podpowiedzieć Państwu co robić aby maluch się nie nudził.

Przedstawiamy przykładowe plany zajęć dydaktycznych na każdej grupie wiekowej, które można zrealizować w domu.

 

Zajęcia tematyczne, ruchowe, manualne, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne służą do lepszego rozwoju zmysłów

oraz poznawania świata.

Poprzez zabawy plastyczne za pośrednictwem twórczej ekspresji oraz percepcji otaczającego świata dziecko zdobywa niezbędne dla swojego rozwoju doświadczenia zarówno twórcze jak i poznawcze.

Dzieci pobudzają swoją wyobraźnię ćwicząc sprawność manualną oraz motorykę rączki.

Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy.

Rodzice I Dzieci Rysują Wpólnie W Pokoju Obraz Stock - Obraz ...

Zdjęcia z pobutu w domu.

przez Promyczek
Odsłony: 205

Drodzy rodzice.

W naszych głowach zakiełkował taki pomysł.

Zawsze to my, opiekunki, na kolorowych zdjęciach utrwalałyśmy nasz wspólnie spędzony czas z dziećmi.

Wiemy, że nie zawsze jest to możliwe, ale może ktoś znajdzie chwilkę i upamiętni na zdjęciu Wasze szalone zabawy…

Po powrocie moglibyśmy stworzyć wspólną galerię…

pt.: „ZOSTAŃ W DOMU – wspomnienia”

Niech ten czas będzie niezapomnianą przygodą, którą nie raz będziecie wspominać. Uruchomcie swoją wyobraźnie, to tam drzemie przygoda.

Do szybkiego zobaczenia smile

 

 

 

PILNE!!!!

przez Promyczek
Odsłony: 218

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy,że w dniach od 12-13.03.2020 ( najbliższy czwartek i piątek) żłobek będzie pełnił dyżur dla osób, które nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. Apelujemy do rodziców, którzy mogą zorganizować opiekę dla swoich dzieci o pozostawienie ich w domu.

Informujemy również ,że zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Żłobek Miejski Nr 1 zostanie zamknięty.

 

Nabór 2020/2021.

przez Promyczek
Odsłony: 189

 REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

      na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2020 na stronie:                                                                                                                                                                                                       www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,  na tej stronie dostępny jest informator o żłobkach publicznych, informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.                                                                                                                                                                                                                                              Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajduje się na w/w stronie www. oraz w zakładce "NABÓR" na głównej stronie żłobka.

I. Informacje ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2020-2019-2018 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2020 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).

3. Rekrutacja prowadzona jest w ramach  wolnych miejsc.

4. Odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.

5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

II. Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełniamy

 elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

 

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2020, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

2. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 02 marca do 31 marca 2020 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

III. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Kryteria zasadnicze:

Lp. Kryterium: Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnianie kryterium: TAK/NIE/ODMAWIAM

1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy/ uczących się/studiujących w trybie dziennym.:

- Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekunaprawnego, zaświadczenie ze szkoły/ uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie dziennym:

a) Jeden z rodziców

b) Oboje rodziców

2. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.:

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3. Niepełnosprawność dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą:

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

5. Wielodzietność rodziny dziecka Oświadczenie rodzica

6. Dziecko mające rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2020 r.)

- Oświadczenie rodzica

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

7. Dziecko rodziców /opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będącej pod opieką MOPS

a) Decyzja MOPS potwierdzająca trudną sytuację socjalno-bytową rodziny

2. Kryteria różnicujące

1. Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

2. Lokalizacja Żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/pobierania nauki w trybie dziennym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka

-  Oświadczenie rodzica:

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

3, Zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci

- Oświadczenie rodzica

3. Preferencja 1

    Preferencja 2

     Preferencja 3

Ważne pojęcia !

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Uwaga !

Dokumenty załączane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

IV. Uwagi końcowe:

1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka w terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. – podpisywanie umów.


 

Deklaracja Kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

przez Promyczek
Odsłony: 257

Rodzice dzieci kontynuujących pobyt w żłobku (dotyczy dzieci z grupy O, I, II - rocznik 2018) proszeni są o wypełnienie Deklaracji Kontynuacji Pobytu , którą znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA od 10 lutego br.

Prosimy o wypełnienie dokumentu one-line, podpisanie i dostarczenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu do placówki w nieprzekraczającym terminie do 28 lutego 2020r.

Bal karnawałwy

przez Promyczek
Odsłony: 237

30 stycznia 2020 r. odbędzie się bal karnawałowy.

Od godz. 9:00 fotograf będzie robił zdjęcia naszym Milusińskim.

Mile widziane w tym dniu stroje karnawałowe.

Koniecznie na imprezę prosimy zabrać świetny humor i promienny uśmiech.

bal5

Zaproszenie na dzień Babci i Dziadka

przez Promyczek
Odsłony: 269

Z okazji Dnia Babci  i Dnia Dziadka

zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na wyjatkową uroczystość

przygotowaną przez Wasze wnuczęta, która odbędzie się:

21 stycznia godz. 13:15 - grupa III " Niedźwiadki"

22 stycznia godz. 13:15 - grupa IV " Wiewiórki"

24 stycznia godz. 13:15 - grupa II " Zajączki"

babcia i dziadek 1

                                                  

Życzenia świąteczne

przez Promyczek
Odsłony: 233

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności

  oraz niepowtarzalnej atmosfery  wypełnionej radością i miłością .

Dyrektor żłobka wraz z personelem

pobrane

Uwaga Rodzice

przez Promyczek
Odsłony: 218

Uwaga Rodzice

W związku z bardzo niską frekwencją dzieci zadeklarowaną przez rodziców w dniach 24grudnia i 27 grudnia 2019r.

 placówka będzie zamknięta.

W dniu 31 grudnia 2019r. żłobek będzie pełnił dyżur tylko dla dzieci, których obecność została zgłoszona.

Podstawa prawna: § 2 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze.

Mikołajki 2019

przez Promyczek
Odsłony: 241

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj.

Już od rana witał dzieci przybywających do żłobka,

a później z koszami pełnymi prezentów odwiedził w sali zabaw. Zapraszamy do galerii.