Zdjęcia z pobutu w domu.

przez Promyczek
Odsłony: 157

Drodzy rodzice.

W naszych głowach zakiełkował taki pomysł.

Zawsze to my, opiekunki, na kolorowych zdjęciach utrwalałyśmy nasz wspólnie spędzony czas z dziećmi.

Wiemy, że nie zawsze jest to możliwe, ale może ktoś znajdzie chwilkę i upamiętni na zdjęciu Wasze szalone zabawy…

Po powrocie moglibyśmy stworzyć wspólną galerię…

pt.: „ZOSTAŃ W DOMU – wspomnienia”

Niech ten czas będzie niezapomnianą przygodą, którą nie raz będziecie wspominać. Uruchomcie swoją wyobraźnie, to tam drzemie przygoda.

Do szybkiego zobaczenia smile

 

 

 

PILNE!!!!

przez Promyczek
Odsłony: 172

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy,że w dniach od 12-13.03.2020 ( najbliższy czwartek i piątek) żłobek będzie pełnił dyżur dla osób, które nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. Apelujemy do rodziców, którzy mogą zorganizować opiekę dla swoich dzieci o pozostawienie ich w domu.

Informujemy również ,że zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Żłobek Miejski Nr 1 zostanie zamknięty.

 

Nabór 2020/2021.

przez Promyczek
Odsłony: 143

 REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

      na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2020 na stronie:                                                                                                                                                                                                       www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,  na tej stronie dostępny jest informator o żłobkach publicznych, informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.                                                                                                                                                                                                                                              Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajduje się na w/w stronie www. oraz w zakładce "NABÓR" na głównej stronie żłobka.

I. Informacje ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2020-2019-2018 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2020 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).

3. Rekrutacja prowadzona jest w ramach  wolnych miejsc.

4. Odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.

5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

II. Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełniamy

 elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

 

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2020, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

2. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 02 marca do 31 marca 2020 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

III. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Kryteria zasadnicze:

Lp. Kryterium: Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnianie kryterium: TAK/NIE/ODMAWIAM

1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy/ uczących się/studiujących w trybie dziennym.:

- Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekunaprawnego, zaświadczenie ze szkoły/ uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie dziennym:

a) Jeden z rodziców

b) Oboje rodziców

2. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.:

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3. Niepełnosprawność dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą:

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

5. Wielodzietność rodziny dziecka Oświadczenie rodzica

6. Dziecko mające rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2020 r.)

- Oświadczenie rodzica

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

7. Dziecko rodziców /opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będącej pod opieką MOPS

a) Decyzja MOPS potwierdzająca trudną sytuację socjalno-bytową rodziny

2. Kryteria różnicujące

1. Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

2. Lokalizacja Żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/pobierania nauki w trybie dziennym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka

-  Oświadczenie rodzica:

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

3, Zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci

- Oświadczenie rodzica

3. Preferencja 1

    Preferencja 2

     Preferencja 3

Ważne pojęcia !

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Uwaga !

Dokumenty załączane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

IV. Uwagi końcowe:

1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka w terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. – podpisywanie umów.


 

Deklaracja Kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

przez Promyczek
Odsłony: 197

Rodzice dzieci kontynuujących pobyt w żłobku (dotyczy dzieci z grupy O, I, II - rocznik 2018) proszeni są o wypełnienie Deklaracji Kontynuacji Pobytu , którą znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA od 10 lutego br.

Prosimy o wypełnienie dokumentu one-line, podpisanie i dostarczenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu do placówki w nieprzekraczającym terminie do 28 lutego 2020r.

Bal karnawałwy

przez Promyczek
Odsłony: 189

30 stycznia 2020 r. odbędzie się bal karnawałowy.

Od godz. 9:00 fotograf będzie robił zdjęcia naszym Milusińskim.

Mile widziane w tym dniu stroje karnawałowe.

Koniecznie na imprezę prosimy zabrać świetny humor i promienny uśmiech.

bal5

Zaproszenie na dzień Babci i Dziadka

przez Promyczek
Odsłony: 214

Z okazji Dnia Babci  i Dnia Dziadka

zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na wyjatkową uroczystość

przygotowaną przez Wasze wnuczęta, która odbędzie się:

21 stycznia godz. 13:15 - grupa III " Niedźwiadki"

22 stycznia godz. 13:15 - grupa IV " Wiewiórki"

24 stycznia godz. 13:15 - grupa II " Zajączki"

babcia i dziadek 1

                                                  

Życzenia świąteczne

przez Promyczek
Odsłony: 182

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności

  oraz niepowtarzalnej atmosfery  wypełnionej radością i miłością .

Dyrektor żłobka wraz z personelem

pobrane

Uwaga Rodzice

przez Promyczek
Odsłony: 180

Uwaga Rodzice

W związku z bardzo niską frekwencją dzieci zadeklarowaną przez rodziców w dniach 24grudnia i 27 grudnia 2019r.

 placówka będzie zamknięta.

W dniu 31 grudnia 2019r. żłobek będzie pełnił dyżur tylko dla dzieci, których obecność została zgłoszona.

Podstawa prawna: § 2 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze.

Mikołajki 2019

przez Promyczek
Odsłony: 194

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj.

Już od rana witał dzieci przybywających do żłobka,

a później z koszami pełnymi prezentów odwiedził w sali zabaw. Zapraszamy do galerii.

Mikołajki w żłobku

przez Promyczek
Odsłony: 189

Wielkimi krokami zbliżają się Mikołajki. Jak co roku, w tym dniu, przygotowujemy dla naszych Maluchów mnóstwo atrakcji

i niespodzianek.

Rodziców zaś prosimy o zaopatrzenie swojego dziecka w czapeczkę mikołajkową

i przyniesienie jej 6 grudnia (w najbliższy piątek) do żłobka.

Mikołaj2.

Biuro Koncertowe dzieciom

przez Promyczek
Odsłony: 207

Artyści z Biura Koncertowego " Orfeusz" przygotowali dla naszych Milusińskich

koncert pt. "Podróże Guliwera czyli w krainie olbrzymów i liliputów".

Przedstawienie odbędzie się 28 listipada o godz. 09:50

Spotkania pedagogiczne

przez Promyczek
Odsłony: 198

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przypominamy,że 30 października b.r. od godz. 16:00 odbywać się będą indywidualne spotkania pedagogiczne w grupach.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wpisywanie się na listy, które dostępne będą u opiekunek.

Informacja dla rodziców

przez Promyczek
Odsłony: 216

UWAGA RODZICE !

W żłobku został uruchomiony dodatkowy numer telefonu 513 711 618 ,

przeznaczony do zgłaszania nieobecności dziecka i pilnego kontaktu ze żłobkiem.

Z obu numerów można korzystać w godzinach pracy biura żłobka.

Telefon

Informacja dla rodziców

przez Promyczek
Odsłony: 218

                                                                                 Szanowni Państwo!

W związku z modernizacją i rekonfiguracją systemu do wysyłania  powiadomień o płatności za żłobek, część z Państwa mogła otrzymać powieloną korenspondencję e-mail lub powtarzające się wiadomości SMS dotyczące rozliczeń za wrzesień b.r. Osoby dotknięte powyższym problemem chcielibyśmy przeprosić za niedogodności. Problem z dublowaniem powiadomień został już rozwiązany. Dziękujemy za zrozumienie.

awaria komp.